Dead Humanity

Sahraaiyon ki sakhtiyan bhi kya h ,

Aaj bhare talaab min mari ek Maa h !

Insaano ka ek hujoom h gaon mi ,

Haivaniyat sirf jangalon min kaha h !

-Suvaiba

Sahraaiyon - Deserts

Sakhtiyan - difficulties

Hujoom - group

Haivaniyat - animalism

18 views0 comments

Recent Posts

See All

©2019 by Not Yet.